CNC OPERAATORI KOOLITUS

– Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi (72 TP).
– Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR.
– Väljastatavad dokumendid: Venten OÜ Koolituskeskuse tunnistus (CNC operaatori
tunnistus)

 

Lisainfo
Kursus võimaldab omandada teadmised ja oskused, vajalikud CNC frees- ja treipingi
operaatori kohustuste täitmiseks ja baasteadmised lõiketöötlemisest.
Kursuse edukas läbimine võimaldab kandideerida CNC operaatori ametikohale.

KOOLITUSE ÕPPEKAVA NIMETUS:

CNC Operaatori baaskoolitus
ÕPPEKAVARÜHM: 21001 – Mehaanika ja metallitöö
ÕPPEKEEL: Eesti keel / Vene keel
KOOLITUSE MAHT TUNDIDES:  80 (1 akad. tund = 45 min)
– auditoorne töö: 24
– iseseisev töö: 56, sisaldab 4 kodu- ja 1 eksamitööd

SIHTGRUPP:

Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja
praktilised esmaoskused CNC frees ja treipinkidel töötamiseks.
NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS:  põhiharidus.
KOOLITUSE EESMÄRK:
Koolituse tulemusel õppija oskab opereerida CNC frees- ja treipinke.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse läbinu…

  • Oskab lugeda jooniseid ja tehnilist dokumentatsiooni;
  • Tunneb põhitüüpi arvprogrammjuhtimisega tööpinkide ja kontrollmõõteriistade ehitust ja põhimõtet;
  • Tunneb kasutatavate materjalide omadusi ja mehhaanilisi tunnusjooni;
  • Tunneb tolerantside ja istude süsteemi;
  • Oskab vajaliku vormi ja suurusega detailide arvutil modelleerimist, töötlust ja viimistlust;
  • Tunneb detailide lõikamisrežiime;
  • Teab tööpinkide ja lõikeriistade vigastuste põhiliike, nende kõrvaldamise meetmeid;
  • Tunneb elektri- ja tuleohutuse, ohutustehnika norme tööpinkidel ja lõikeriistadega töötades, samuti tunneb töökaitse ja tootmishügieeni tingimusi;

ÕPPEMEETODID:

Loeng, individuaalsed ülesanded, arutelu.
KOOLITUSKAVA STRUKTUUR JA SISU:

1. Teoreetiline osa (24 akadeemilist tundi)
2. Harjutused ja ülesanded (54 akadeemilist tundi)
3. Eksamitöö (2 akadeemilist tundi)

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS:

Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Auditoorne õpe
viiakse läbi kirjutamisvahendite ja esitlustehnikaga varustatud ruumides.
Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.
ÕPPEMATERJALID:
1. Venten koolituskeskuse õppematerjalid.
NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õpiväljundite saavutatust hinnatakse:
1. Arvestatud iseseisvad tööd (4 tk.).
2. Teoreetiline eksam on sooritatud (tulemus on vähemalt 60%).

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

1. Venten OÜ Koolituskeskuse tunnistus (CNC operaatori tunnistus). Õpiväljundite
mittesaavutamise korral tunnistuse asemel väljastatakse tõend.

NÕUDED KOOLITAJA KOMPETENTSILE:

Tehniline eriharidus või praktiline kogemus keevitustootmises 3 aastat; kogemus
täiskasvanute koolitajana 1 aasta.
KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOONI LÜHIKIRJELDUS:
1) Georg Otsa, email: georg@venten.ee; +372 55546730; praktiline kogemus CNC
operaatorina 10 aastat; kogemus koolitajana 3 aastat.
2) Toomas Tammer; email toomas@venten.ee; +372 53534964; Rakenduskõrgharidus
(Masinaehitus); Praktiline töökogemus 10 aastat, kogemus koolitajana 3 aastat.
KOOLITUSE MAKSUMUS:
Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR
KOOLITUSKAVA KINNITAMISE KUUPÄEV:           26.02.2021

 

Eeskiri

 

Täiendõppe korraldamise tingimused ja kord

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Venten OÜ poolt asutatud erakooli nimi on Venten OÜ Koolituskeskus (edaspidi
Koolitusasutus).
1.2. Koolitusasutus juhindub täiendkoolituste korraldamisel Eesti Vabariigis kehtivatest
õigusaktidest ja käesolevast õppekoralduse eeskirjast.
1.2. Koolitusasutus korraldab täiskasvanute tööalaseid täiendkoolitusi aastaringselt.
Täiendusõpe toimub õppekavas määratud mahus ja vastavalt koduleheküljel (www.wkk.ee)
avaldatud ajakavale. Täiendusõppe mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks
akademiline tund on 45 minutit.
1.3. Õppida on võimalik grupikoolitustel või individuaalõppes.
1.4. Õppekorralduse aluseks on kinnitatud õppekavad. Õppetöö toimub eesti või vene keeles;
asjaajamiskeeleks on eesti keel.
1.5. Õppekavas määratakse kindlaks:
 õppekava nimetus
 õppekavarühma nimetus
 õppekeel
 õppekava kogumaht ja struktuur (auditoorse töö, praktilise töö, iseseisva töö
mahud)
 õppekava sisu (käsitlevad teemad ja nende maht)
 sihtgrupp ja selle kirjeldus
 nõuded õpingute alustamiseks
 koolituse eesmärk
 õpiväljundid
 õppemeetodid
 õppematerjalide loend
 õppekeskkonna kirjeldus
 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni/kogemuse kirjeldus
 koolitajate nimed ja nende kvalifikatsioon

 nõuded õpingute lõpetamiseks; hindamiskriteeriumid ja -meetodid
 väljastatavate tunnistuste/tõendite loetelu.

2. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KURSUSE
KOMPLEKTEERIMINE

2.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda e-posti teel (koolitus@venten.ee) või telefoni
teel +372 5554 6730. E-posti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti
aadressile.
Registreerimiseks edastab õppija enda kohta järgmist informatsiooni: soovitav koolitus, ees-
ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (e-post, telefon või aadress).
Isikuandmed töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.
2.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse kohta p.2.1 toodud kontaktidel.
2.3. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel arvestades
õppekavas sätestatud nõudeid õpingute alustamiseks.
2.4. Kursuse alustamiseks koostatakse õppijate nimekiri.
2.5. Koolitusasutusel on õigus kursus ära jätta või edasi lükata koolitusgruppi mittetäitumisel.
Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega.
Kursuse ärajäämisel makstakse õppetasu täismahus tagasi.

3. KOOLITUSE HINNAD JA KOOLITUSE EEST TASUMINE

3.1. Koolituse hind avalikustatakse koolitusasutuse kodulehel
(https://machinery.venten.ee/koolitus). Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust,
õppematerjale, tunnistust.
3.2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel arvel viidatud arvelduskontole. Arve
saadetakse posti või e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
3.3. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.
3.4. Koolitustunnistus ei väljastata, kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.
3.5. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva Koolitusasutusel on õigus anda tasumata arve üle
inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

4. KOOLITUSEST LOOBUMINE, KOOLITUSE EDASILÜKKUMINE VÕI
ÄRAJÄÄMINE

4.1. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjusel koolitusest osa võtta, tuleb sellest
koheselt teavitada punktis 2.1 märgitud telefoni või e-posti teel.

4.2. Koolitusest keeldumise korral hiljemalt 5 tööpäeva enne õppetöö algust tagastatakse
kliendi soovi korral 100% koolituse tasust (kui arve on juba tasutud) või registreeritakse
klient järgmisele talle sobivale koolitusele.
Hilisema teatamise korral (kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne õppetöö algust) tagastatakse
õppemaks 50% ulatuses (kui on juba makstud) või esitatakse kliendile arve summas 50%
koolituse maksumusest.
Kui klient on registreerinud ennast koolitusele, kuid koolitusele ei ilmu ja ei teata enda
mitteilmumisest vähemalt 24 tundi enne koolituse algust, siis tasumisele kuulub 100%
koolituse maksumusest ja juba makstud õppetasu ei tagastata.
4.3. Koolitusasutusel on õigus koolitusgruppi mittetäitumisel koolituse toimumine edasi
lükata kuni grupi täitumiseni või koolitus ära jätta.
4.4. Koolituse ärajäämisel koolituse korraldajast tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu
tagasi. Makstud õppetasu on samuti võimalik üle kanda teisele kursusele.

5. KOOLITUSE LÕPETAMINE

5.1. Koolitus loetakse läbituks kui koolitatav on täitnud koolituskavas toodud nõuded
õpingute lõpetamiseks.
5.2. Koolituse lõpetanu nimele väljastatakse tunnistus(ed) või tõend(id) vastavalt
koolituskavale.
5.3. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastavad tagasisidevormid.

6. KOOLITUSEL OSALEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Tutvuda õppekorralduse ja õppekavaga ning soovi korral saada täiendavat infot koolituse
kohta.
6.2. Valida oma huvidele vastav õppekava.
6.3. Osaleda täiendkoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud tegevuses.
6.4. Saada täiendkoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppematerjale.
6.5. Lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei
tagastata.
6.6. Saada täiendkoolituse läbimist tõendavaid dokumente vastavalt õppekava kirjeldusele.
6.7. Koolitusel osaleja on kohustatud: täitma sõlmitud lepingu tingimusi; täitma tööohutuse ja
töötervishoiu eeskirju; tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeararii jms) vastavalt
eeskirjadele ja koolitaja korraldustele; hoidma tema kasutusse antud õppevahendeid ja vara.

7. MUUD TINGIMUSED

7.1. Koolitusasutuse ja koolitusel osaleja vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada
esmajärjekorras läbirääkimiste teel. Kui tekkinud vaidlused läbirääkimiste teel lahendada ei
õnnestu, lahendatakse neid Harju Maakohtus.
7.2. Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad Koolitusasutusele. Keelatud on
koolitusmaterjalide kopeerimine, levitamine ja tõlkimine teise keelde ilma Koolitusasutuse
kirjaliku nõusolekuta.

Õppekorralduse kord kehtib alates 26.02.2021.

 

 

Kvaliteedi tagamine

 

1. Üldsätted

1.1 Täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused sätestavad Venten OÜ
Koolituskeskuse (edaspidi Koolitusasutus) täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja
õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.
1.2. Koolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest,
täienduskoolituse standardist ja õppekorralduseeskirjast.

2. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine

2.1. Koolitusasutuse täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse
standardis esitatud nõuetele ja uuendatakse vajadusel tulenevalt toimunud koolituste
tagasisidest.
2.2. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.
2.3. Õpiväljundid on kirjeldatud õppekava läbimiseks vajalikul miinimumtasemel.
2.4. Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:
 õppekava nimetus
 õppekavarühma nimetus
 õppekeel
 õppekava kogumaht ja struktuur (auditoorse töö, praktilise töö ja iseseisva töö
mahud)
 õppekava sisu (käsitlevad teemad ja nende maht)
 sihtgrupp ja selle kirjeldus
 nõuded õpingute alustamiseks

 koolituse eesmärk
 õpiväljundid
 õppemeetodid
 õppematerjalide loend
 õppekeskkonna kirjeldus
 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni/kogemuse kirjeldus
 koolitajate nimed ja nende kvalifikatsioon
 nõuded õpingute lõpetamiseks; hindamiskriteeriumid ja -meetodid
 väljastatavate tunnistuste loetelu.

3. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine

3.1 Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja töökogemusega koolitajad.
3.2 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.
3.3 Koolitusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.
3.4 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Koolitusasutuse poolt läbiviidavad täienduskoolitused toimuvad selleks otstarbeks
sobilikult sisustatud ruumides. Teoreetiline ja praktiline õpe viiakse läbi sobivalt sisustatud
ning esitlustehnika, seadmete ja abivahendite varustatud ruumides.
4.2 Kasutatavad ruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse
seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
4.3. Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne igat koolitust.

5. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord

5.1 Koolituse kestel kogub koolituse korraldaja õppijatelt suulist või kirjaliku tagasisidet,
mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses kvaliteedi
tagamise eesmärgil.
5.2. Koolitaja analüüsib tagasiside vastuseid ning teeb vajadusel parendused edasistes
koolitustes, et tagada igale õppegrupile parim õppe sisu ja kvaliteet.

6. Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

1) Toomas Tammer , email: toomas@venten.ee; +372 53534964 Rakenduskõrgharidus;
Masinehitus; praktiline kogemus 10 aastat; kogemus koolitajana 3 aastat.
2) Georg Otsa; email georg@venten.ee; +372 55546730; praktiline töökogemus operaatorina
10 aastat, kogemus koolitajana 3 aastat.